Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางบุษดี อุตชี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เบอร์โทรศัพท์ 086-2333104
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางทรงสุดา มาตรา
นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 090-3391213
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายปวริศร์ โสทุมมา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ เบอร์โทรศัพท์ 093-5285753
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพัฒน์นุช ภูจิตรน้ำ
ครู ค.ศ.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาเล้า เบอร์โทรศัพท์ 081-0496119
Responsive image
Responsive image
นางสุรัดดา คำศิลา
ครู คศ.1 เบอร์โทรศัพท์ 085-6466711
Responsive image
นางอนุน สีลาดเลา
ครู คศ.1 เบอร์โทรศัพท์ 080-1746557
Responsive image
นางชูจิต แก้วนิล
ครู คศ.1 เบอร์โทรศัพท์ 080-7575653
Responsive image
นางลำดวน คันนาทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เบอร์โทรศัพท์ 085-6930191
Responsive image
นางวงเดือน สินธุกูฏ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) เบอร์โทรศัพท์ 081-0560899
Responsive image
นางนงเยาว์ บุญไพ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เบอร์โทรศัพท์ 087-2146232
Responsive image
นางฉวีวรรณ ศิริวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เบอร์โทรศัพท์ 087-3739551
Responsive image
นายวินัย ธรรมรัตน์
นักการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบอร์โทรศัพท์ 098-6656822
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางถนัด ภูยอดตา
ครู คศ.1 หัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำถาวร เบอร์โทรศัพท์ 083-2877596
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุภาพร เรืองคำพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เบอร์โทรศัพท์ 086-2416431
Responsive image
Responsive image
นางสาวนฤดี ภูบรรทัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล เบอร์โทรศัพท์ 098-2874209

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th