Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวพิชชานันท์ สินธุไสย์
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 088-5728868
Responsive image
Responsive image
นางสาวณัฐริดา ปัดชาสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 090-4502158
Responsive image
นางอดิรักษ์ แพนน้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ 090-8431956
Responsive image
นางสาวรินดา บุญพิทักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 084-4195900
Responsive image
นางสาวมนธนัญ อรุณภักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 082-0472779
Responsive image
น.ส.ยุพา ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 082-1158767
Responsive image
นางศศิธร ภูเงินขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 084-9029580
Responsive image
นางสุไพรวัลย์ ศรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เบอร์โทรศัพท์ 083-6657245

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th