Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าสิบเอก เพิ่มศักดิ์ ไทธานี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เบอร์โทรศัพท์ 083-2314718
Responsive image
Responsive image
นางสาวแอมมะลี บุญสินธุ์
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) เบอร์โทรศัพท์ 080-1648922
Responsive image
นางสาวเสาวรีย์ แก้ววรเศรษฐี
นักทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 091-0533857
Responsive image
นายศิริพันธ์ แสนบุญศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 089-8190931
Responsive image
นายนิยม สุขศิริ
นักวิชาการเกษตร เบอร์โทรศัพท์ 089-5702023
Responsive image
นางวิลานี แสนบุญศิริ
นักจัดการงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 087-1177366
Responsive image
นายโกวิท ชาวหนองแสน
เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 088-3272706
Responsive image
นายสุทธิศักดิ์ ศรีพุทธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทรศัพท์ 098-1728554
Responsive image
นายอัษฎางค์ น้อยสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 085-7397937
Responsive image
นายศักดิ์ครินทร์ คำลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 099-7048364
Responsive image
นายสมควร หงษ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ 082-1519690
Responsive image
นางสาวรัชฎาภรณ์ พันสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 085-6487380
Responsive image
นายสกล มูลสิทธิ์
นักการภารโรง เบอร์โทรศัพท์ 098-1539464
Responsive image
นางคำนอง ศรีมงคล
คนงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 091-0546185
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th