Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายมงคล สุระภา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เบอร์โทรศัพท์ 080-1245105
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุภาวดี ภูผานี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เบอร์โทรศัพท์ 065-3211779
Responsive image
Responsive image
นายสวัสดิ์ ศรีสมศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 098-2562750
Responsive image
นายอาทิตย์ ลพจร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 092-3308242
Responsive image
นายสุทิน ไชยแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 3 เบอร์โทรศัพท์ 092-4345405
Responsive image
นางสมหวัง อันศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 095-7923361
Responsive image
นายมงคล สุระภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 5 เบอร์โทรศัพท์ 080-1245105
Responsive image
นางสาวยุภาวดี ภูผานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 6 เบอร์โทรศัพท์ 065-3211779
Responsive image
นายวุฒิ ศรีสุพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 7 เบอร์โทรศัพท์ 098-1169011
Responsive image
นางสาวไพมล คำสีลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 8 เบอร์โทรศัพท์ 064-6255418
Responsive image
นางดม นัดทะยาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 9 เบอร์โทรศัพท์ 087-2366047
Responsive image
นายทองสมุทร ภูมิสายดร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 10 เบอร์โทรศัพท์ 084-2682543
Responsive image
นายธงชัย ผจงศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 11 เบอร์โทรศัพท์ 098-3783252
Responsive image
นายทองล้วน อุดชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 12 เบอร์โทรศัพท์ 083-8087142
Responsive image
นายอภิชา แก้วพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 13 เบอร์โทรศัพท์ 062-2601475
Responsive image
นายสมยง รัตประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า หมู่ที่ 14 เบอร์โทรศัพท์ 064-0167718

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th