Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
18136721_1372123392833676_1549651251_n.jpg
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปี  2561
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
คำนำ
 
                   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าประจำปี พ.ศ. 2558 - 2560ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
 
 
 
งานบริหารทั่วไป
สำนักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญ
 
                                                                                      หน้า
1.คำนำ
2. หลักการและเหตุผล                                                                                 1
3. วิสัยทัศน์                                                                                            ๒
4.พันธกิจ                                                                                               2
5.ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                           3
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
6.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของ                       3
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.ยุทธศาสตร์ที่ 2บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน                              4
และปราบปรามการทุจริต
8. ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม                           5
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 9. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและ                           5
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 10. ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าประจำปีพ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ประจำปี พ.ศ. 2561
 
หลักการเหตุผล
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment)และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 
-2 –
 
                   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าและเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี ๒๕61 อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ นั้น
 
วิสัยทัศน์
 
          “องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ายึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”
 
พันธกิจ ( Mission )
          1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ายึดหลักธรรมาภิบาล
          2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
          3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
 
 
- 3 –
 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า                            บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
วัตถุประสงค์
                   เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
                   1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน ทุกส่วนราชการ
          2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
                   2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ามีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
                   2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
                   2.3 ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
          3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
                   3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
                   3.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
                   3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
                   3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
- 4 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
          วัตถุประสงค์
          เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  /ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับองค์กรทุกภาคส่วน
                   1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
                   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
                   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
          2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
                   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
                   2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
                   2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
                   2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
                   2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
 
 
 
-5 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
          วัตถุประสงค์
          เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
 
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ            1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
                   1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้
                   1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าด้วยกันเอง
                   1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
          วัตถุประสงค์
                   เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
 
 
-6 –
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   1.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
                   1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7 –
 
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าประจำปีพ.ศ. 2561
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า                            ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 หมายเหตุ
 
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
๒.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
2.1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ประจำปี ๒๕61
 
2.2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
๒.๓ จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องประจำตัวบุคลากรทุกคน
๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
๓.๒ ประกวดคำขวัญ บทความ ด้านการป้องกันการทุจริต
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
 
-8 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 หมายเหตุ
 
1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
 
 
 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม
๑.๒ จัดทำตู้ ปณ. และ เวปไซต์ แจ้งเหตุทุจริต
๑.๓ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริตตามหมู่บ้าน
1.๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม
 
๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
 
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน
 
3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี
-
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
 
- 9 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                       ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 หมายเหตุ
 
1.จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
๑.๓ จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง ทางประกาศและเวปไซต์
 
๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบสื่อมวลชน
-
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
-

 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
 
 
 
-10 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th