Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
18136721_1372123392833676_1549651251_n.jpg
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปี  2561
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
คำนำ
 
                   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าประจำปี พ.ศ. 2558 - 2560ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
 
 
 
งานบริหารทั่วไป
สำนักงานปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญ
 
                                                                                      หน้า
1.คำนำ
2. หลักการและเหตุผล                                                                                 1
3. วิสัยทัศน์                                                                                            ๒
4.พันธกิจ                                                                                               2
5.ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                           3
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
6.ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของ                       3
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.ยุทธศาสตร์ที่ 2บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกัน                              4
และปราบปรามการทุจริต
8. ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม                           5
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 9. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและ                           5
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 10. ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าประจำปีพ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ประจำปี พ.ศ. 2561
 
หลักการเหตุผล
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีและเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment)และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันและสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 
-2 –
 
                   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าและเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปี ๒๕61 อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ นั้น
 
วิสัยทัศน์
 
          “องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ายึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”
 
พันธกิจ ( Mission )
          1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ายึดหลักธรรมาภิบาล
          2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
          3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
          5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
 
 
- 3 –
 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า                            บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
วัตถุประสงค์
                   เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   1.2 ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
                   1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน ทุกส่วนราชการ
          2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
                   2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ามีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
                   2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
                   2.3 ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
          3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
                   3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
                   3.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
                   3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
                   3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
- 4 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
          วัตถุประสงค์
          เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  /ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                   1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับองค์กรทุกภาคส่วน
                   1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าจากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
                   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
                   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
          2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
                   2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
                   2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
                   2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
                   2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
                   2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
 
 
 
-5 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
          วัตถุประสงค์
          เพื่อมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
 
          มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ            1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
                   1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้
                   1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าด้วยกันเอง
                   1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ากับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
          วัตถุประสงค์
                   เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
 
 
-6 –
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
          1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   1.1 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
                   1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7 –
 
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าประจำปีพ.ศ. 2561
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า                            ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 หมายเหตุ
 
1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
๒.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
2.1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ประจำปี ๒๕61
 
2.2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
๒.๓ จัดทำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องประจำตัวบุคลากรทุกคน
๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
๓.๒ ประกวดคำขวัญ บทความ ด้านการป้องกันการทุจริต
-
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
 
-8 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 หมายเหตุ
 
1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
 
 
 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม
๑.๒ จัดทำตู้ ปณ. และ เวปไซต์ แจ้งเหตุทุจริต
๑.๓ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริตตามหมู่บ้าน
1.๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม
 
๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต
 
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน
 
3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี
-
 
-
 
-
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
 
- 9 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                       ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2561 หมายเหตุ
 
1.จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
๑.๓ จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง ทางประกาศและเวปไซต์
 
๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบสื่อมวลชน
-
 
 
-
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
-
 
-

 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
 
 
 
-10 –
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561