Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
เรื่อง  การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
…………………….…………………..……………
                   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2559  เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมกันต้านทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารราชการตามหลักธรรมภิบาล และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งได้กำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ  เพื่อตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
                  
                   ในการนี้ ข้าพเจ้า นายฉัตรชัย  ประสารฉ่ำ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  จึงขอประกาศเจตจำนงว่า  จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส  และความพร้อมให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนนอกหน่วยงาน  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้  จึงได้กำหนดนโยบายมาตรการและแผนงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ดำเนินการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61
 
 
(นายฉัตรชัย  ประสารฉ่ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการกำหนดนโยบาย  มาตรการและแผนงานที่ให้หน่วยงานของภาครัฐดำเนินการ
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ลงวันที่  10  มกราคม  2561
************************************************
 
  1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใส  การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือหลักธรรมาภิบาล (Good  Govermance)  ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  ดังนี้
                   1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  และครบถ้วน รวมถึงให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
                   1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
                   1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน
                   1.4 การดำเนินการ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
          2. ความพร้อมรับผิด (Accountabillity)  หมายถึง  การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน  โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน  ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ดังนี้
                   2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
                   2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนเอง
                   2.3 การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพื่อสร้างความน่าเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
          3. ความปลอดจากการทุจริตในการทำงาน (Corruption – Free Index)  หมายถึง           พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส  เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ  ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน  กลุ่มหรือพวกพ้อง  หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล้านี้มาก  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว  ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอดภัยต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
                   3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การรับเรียกเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม  เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน และ/หรือผู้อื่นผู้ใด
 
 
- 3 –
 
                   5.5  การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ที่จะต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มอบหมายงาน  มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบงานทุกคนอย่างเท่าเทียม    มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป  ตลอดจนรับผิดชอบผลของงานที่ได้รับมอบหมายไปด้วย
                   5.6  การให้ความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
          6.  การสื่อสารภายในหน่วยงาน  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                   6.1  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง
                   6.2  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองกุงศรี
         
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561