Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
บทที่1
บทนํา

หลักการและเหตุผล 
         จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
         1. จัดให้มี และบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก 
         2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
         4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
         7. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
         9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย
โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควรตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดทําคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาเล้า มีเป้าประสงค์ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
                   คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการทํางานทั้งกับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทําขึ้นไว้เพื่อจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
             •   เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
             •   ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

•  มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน 
         •  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
                   1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดสําเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจทําให้หน่วยงานต้องให้ความสําคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
                   2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํา/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสําเร็จของการทํางานของแต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทํางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้มาตรฐานการทํางาน/จุดสําเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
                   3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่างชัดแจ้งว่า การทํางานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความสําเร็จของการทํางานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทํางานและเป้าหมายการทํางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทํางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
                   4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทํางานทุกหน้าที่มีจุดวัดความสําเร็จที่แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
        ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 
        1.การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหน่วยงาน 
        2.เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นตําแหน่งงาน 
        3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
        4. การกําหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 
        5.การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
        6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
        8.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได้ 
        9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน
        10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทําให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
        11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพื่อกําหนดระยะเวลาทํางานได้ 
        12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
        13. ทําให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ 
        14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 

          15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหน่วยงานได้ 
          16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
          17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
          18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหน่วยงานได้ 
          19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น                             
          20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสําหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 
          1.ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
          2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทํางานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
          3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
          4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
          7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทํางานด้วยความสบายใจ 
          8. ไม่เกี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
          9.ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนํามาปรับปรุงงานได้                         
          10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทําให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
          11. มีขั้นตอนในการทํางานที่แน่นอน ทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้น 
          12. รู้จักวางแผนการทํางานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย                         
          13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
          14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
          16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 
          17. สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
          18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
          19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทําอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 
          20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทําอยู่นั้นสําคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

ความหมายองค์การบริหารส่วนตําบล
                    องค์การบริหารส่วนตําบลมีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล              พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30มีนาคม พ.ศ. 2558 มีองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง) 

 
รูปแบบองค์การ 
                   องค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
                   1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน
หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น 
กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่บ้านละสามคน 
                   2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

การบริหาร 
                   กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล2 คน ซึ่งเรียกว่า  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อํานาจหน้าที่ของ อบต. 
อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
                   1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
                   2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้ 
                            - จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก 
                            - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                            - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
                            - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                            - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
                            - คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            - บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                            - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
                   3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
                            - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
- ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                            - ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
                            - ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                            - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                           - บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
                           - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                           - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
                           - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                           - การท่องเที่ยว 
                           - การผังเมือง 

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
                  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542กําหนดให้อบต.มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
                  1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                  2. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                  3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
                  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
                  5. การสาธารณูปการ 
                  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
                  7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
                  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                  9. การจัดการศึกษา 
                  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                  13. การให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                  14.การส่งเสริมกีฬา 
                  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
            16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
                  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
                  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
                  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ  
                  24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
                   25. การผังเมือง 
                   26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
                   27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                   28. การควบคุมอาคาร 
                   29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537จาก บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3เรื่องอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66กําหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
                   ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ)ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารตําบลพ.ศ.2537โดยกําหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทํา และอาจทํา
                    1. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  
                     2. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้  (มาตรา 67) 
                            (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำ
                            (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                            (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                            (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
                            (7) คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                            (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ข้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9)โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  (ตามลําดับ) 
 3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อาจทําให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68) 
                               (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
                               (2) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
                               (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ
                               (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
                               (5)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
                               (6)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                               (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
                               (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
                               (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
                               (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
                               (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
                               (12) การท่องเที่ยว 
                               (13) การผังเมือง 
(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่  2
ข้อมูลทั่วไปและสภาพพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
สภาพทั่วไป
2.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง  หมู่ที่  5  ทางทิศตะวันออกของอำเภอ
หนองกุงศรี  ห่างจากอำเภอประมาณ  11  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  73  กิโลเมตร 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปการบริการส่วนตำบลเสาเล้ามีเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
 • ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  และเขื่อนลำปาว
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขื่อนลำปาว  และเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
2.2  พื้นที่
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  มีพื้นที่โดยประมาณ  70  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  47,354  ไร่
2.3  สภาพภูมิประเทศ
          องค์การบริหารส่วนตำบลสาเล้า  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดกับเขตเขื่อนลำปาว  ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำไร่  ทำนา  และการประมง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  มี  3  ฤดูกาล
 • ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึงเดือน  พฤษภาคม  สภาพอากาศร้อนมาก
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน  ตุลาคม  มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์  อากาศหนาวมาก  แห้งแล้ง
๒.๔  จำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน
-   จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าทั้งหมด  14  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่  1-14
-   รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  มี  จำนวนครัวเรือน  1,449
ครัวเรือน  แยกได้ดังต่อไปนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน
บ้านคำถาวร 699 341 354 174
บ้านหนองโนทอง 509 255 260 135
บ้านหนองไผ่ 580 284 294 160
บ้านหนองแฝก 387 194 192 95
บ้านศรีบุญเรือง 528 284 247 134
บ้านนาศรีนวล 409 208 200 113
บ้านโนนสมบูรณ์ 439 239 207 112
บ้านหนองหว้า 424 228 206 96
บ้านโนนสว่าง 437 218 217 82
๑๐ บ้านโนนมีกิจ 308 142 163 74
๑๑ บ้านนาโก 358 180 180 91
๑๒ บ้านคำน้อยดอนหม่วย 246 108 131 74
 
๑๓ บ้านน้อยศรีสุข 173 85 88 44
๑๔ บ้านหนองไผ่ 353 174 179 92
ผลรวมทั้งหมด  ๑๔  หมู่บ้าน 5,850 2,936 2,914 1,476
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 จากสำนักงานทะเบียนอำเภอหนองกุงศรี)
2.5 จำนวนประชากร
   
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561