Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่๑
บทนำ
 
. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                     เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น     มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ
ประกอบกับการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ             พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน             การจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
 
. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                ในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง                         มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า                   มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบล                 เสาเล้า  ทราบกระบวนการ
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ                     ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
 
. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น  โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล เสาเล้า  อยู่ภายใต้กำกับดูแลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองกุงศรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหา                   ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
. ขอบเขต
. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย,                ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
 
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้   หัวหน้าสำนักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ                เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการ              รับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
 
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน  ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  โทรศัพท์                  ๐๔๓-๘๔๐๙๒๓
 
. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๒.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลัง               เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ              ถือว่ายุติ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ            ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า โทรศัพท์                 ๐๔๓-๘๔๐๙๒๓
 
. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
 
. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
 
บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คำจำกัดความ
ผู้รับบริการ                                            หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                             หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ
                                                                ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้านเขตตำบลเสาเล้า
การจัดการข้อร้องเรียน                       หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน                                             หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน              หมายถึงช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย
                                                                ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book
เจ้าหน้าที่                                               หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียน                                          หมายถึงแบ่งเป็นประเภท๒ประเภทคือเช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะคำชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
คำร้องเรียน                                           หมายถึงคำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับคำร้องเรียนเองมีแหล่ง
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญ
ที่เชื่อถือได้
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน            หมายถึงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน
                                                                ต่างๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจ
                                                                หน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน                    หมายถึงกระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง
                                                                ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
                                                                การดำเนินงาน
ช่องทางการร้องเรียน
๒.๑ ผ่านทางสำนักงานปลัด
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๔๐๙๒๓
๕) โทรสาร ๐๔๓-๘๔๐๙๒๓
๖) www.saolao.go.th
๗) ร้องเรียนทาง Face book
 
 
 
 
บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 

  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง

  1. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์อบต.เสาเล้า
   รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  1. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

  1. ร้องเรียนทาง Face book
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
 
 
 


แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
          อบต.เสาเล้าทราบ (๑๕วัน )
 
 
 
 
 

              ยุติ                                        ไม่ยุติ
 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน        ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน
    ร้องทุกข์ทราบ                        ร้องทุกข์ทราบ
 
 
 
 
 


                  สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
                     ให้อำเภอหนองกุงศรีทราบ
 
 
บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าทราบเพื่อความสะดวก            ในการประสานงาน
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
 
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการรับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
หมายเหตุ
ร้องเรียนด้วยตนเองที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเล้า
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันทำการ -
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสาเล้า
ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทำการ -
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐๔๓-๘๔๐๙๒๓
ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทำการ -
ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทำการ
 
 
 
 
ภาคผนวก
 
 
 
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)                        (แบบคำร้องเรียน๑)
 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
    วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี  อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.......
ตำบล.............................. อำเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................
อาชีพ............................................................................ตำแหน่ง..............................................................................
ถือบัตร.............................................................................เลขที่................................................................................
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ                   ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ................................................................................................................................. จำนวน............ชุด
๒) ................................................................................................................................. จำนวน............ชุด
๓) ................................................................................................................................. จำนวน............ชุด
๔) ................................................................................................................................. จำนวน............ชุด
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
             ขอแสดงความนับถือ
 
(ลงชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
              ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน     (โทรศัพท์)                    (แบบคำร้องเรียน.๒)
 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
  วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ......................
 
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
 
ข้าพเจ้า........................................................... อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่…......
ถนน............................ตำบล................................... อำเภอ................................ จังหวัด......................................... โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ตำแหน่ง........................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
 
ลงชื่อ……………………......................………………เจ้าหนาที่ผู้รับเรื่อง
       (..............................................................)
    วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............
      เวลา...............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                             (ตอบข้อร้องเรียน๑)
 
ที่ นฐ ๗๖๕๐๑(เรื่องร้องเรียน) /...............                                                     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
               ๑๗๐ หมู่ ๓ ตำบลเสาเล้า
               อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 80101
 
              วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ...................
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล              เสาเล้า  โดยทาง   (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์      (    ) ด้วยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท์
(    ) อื่นๆ ...............................................................................................................................................................
ลงวันที่............................................ เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตามทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันที่............................................................และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
(    ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าและได้มอบหมายให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ
(    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าและได้จัดส่งเรื่องให้..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
(    ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ               ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
 
 
สำนักงานปลัดอบต.
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. ๑๓๔-๒๘๙๑๐๖
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน        (ตอบข้อร้องเรียน๒)
 
ที่  นฐ ๗๖๕๐๑(เรื่องร้องเรียน) /...............                                                   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
               ๑๗๐ หมู่ ๓ ตำบลเสาเล้า
               อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ๗๓๐๐๐
 
วันที่……......เดือน........................... พ.ศ...........
 
เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
เรียน  ………………………………………………………………..
 
อ้างถึง  หนังสืออบต.เสาเล้าที่  นฐ ๗๖๕๐๑/.................................... ลงวันที่...........................................
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. .................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................
 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
 
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
 
 
สำนักงานปลัดอบต.
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. ๐๔๓-๘๔๐๙๒๓
 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561