Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย

28 เม.ย. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า บริการให้ความรู้ประชาชนและรับชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

29 มี.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 มี.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

01 มี.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

03 ก.พ. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ทำความสะอาดคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

02 ก.พ. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ปี 2565

28 ม.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาคมเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

17 ม.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น ตามนโยบายและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565

04 ม.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th