Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำถาวร หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ สายแยกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเล้า
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ สายแยกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเล้า
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๖ ถึง เริ่มต้นจาก คสล.เดิม - ข้างวัดบ้านนาศรีนวลสายรอบบ้านทางทิศใต้ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ สายแยกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ม.ค. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th