Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ค. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
26 เม.ย. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 เม.ย. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
31 มี.ค. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
16 มี.ค. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
02 ก.พ. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ปี 2565
31 ม.ค. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ม.ค. 2565 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เสาเล้า เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
25 ต.ค. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2564
14 ต.ค. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th