Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ITA 2563

การประเมินความซื่อสัตย์และความมั่นคงในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(การประเมินความซื่อสัตย์และความมั่นคง: ITA)
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
ข้อมูล  ที่คุณจะแสดงตัวย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ★  ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    - คุณสมบัติ
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ / พรก
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ
    ประกาศ
    เทศบัญญัติ / ข้อตกลง
    อื่น ๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การแย้มข้อมูล
8. คำถาม & คำตอบ
9. เครือข่ายสังคม
    - Facebook
    - Twitter
    - Instagram
    - ไลน์
 
ย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
★  วางแผนดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - 
 คู่มือปฏิบัติตามภารกิจหลัก 
   
 
★  การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     - 
คูมือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     -  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
     -  การรับชำระภาษีป้าย
     -  การรับ ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     -  คู่มือการปฏิบัติการรับเรื่องราวขออภัย
     -  คู่มือการปฏิบัติซ้อนกัน
     -  คู่มือการปฏิบัติ
     - คู่มือปฏิบัติภารกิจหลัก
17. E-Service
 
ย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
★  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
19. รายงานการติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
★  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร. 1)
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
 
ย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
★  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
★  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
★  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       - บล็อกความพอใจ
       - เว็บบอร์ด
       - สายตรงนายก
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
ย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
★  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
★  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
★  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
★  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและการป้องกัน
42. มาตรการส่งเสริมคุณ ธรรมและความขัดแย้งภายในหน่วยงาน
     -    รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562 
     -   
มาตรการส่งเสริมการบริหารส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ บริหารงานพนักงานตามหลักธรรมาภิบาล
          ประจาปีงบประมาณ 2563

     -    มาตรการส่งเสริมความสามารถโปร่งใสในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็น -    มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
     -    มาตรการป้องกันหัวเรื่อง: การรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม 
ต่อต้านหัวเรื่อง: การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร -    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
     -    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     -    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th