Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-  คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ITA ข้อ 29)
    http://www.saolao.go.th/system_files/198/294c5f07f502eebafe03fea6d359ad7c.pdf  
 -  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITAข้อ 31)
    
http://www.saolao.go.th/system_files/198/11cb5d70aabbc59e2ae2b9084f578c0c.pdf
แผนการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริต
   - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี  พ.ศ.2560 - 2564
      
http://www.saolao.go.th/system_files/198/8bc291f1111431049933d850aed947f4.pdf
   - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี  พ.ศ. 2565 (ITA ข้อ 39)
        http://www.saolao.go.th/system_files/198/f2e932260badcdfb953c2dd56a24eaa8.pdf
   -  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6เดือน)แรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (ITA ข้อ 40)
     
http://www.saolao.go.th/system_files/198/6d8744a2b67eba47b56362af2c83ead3.pdf
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA ข้อ 41)  
      
http://www.saolao.go.th/system_files/198/9dbb5f36cc72a07782df30ff8e4e011c.pdf
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   -  
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         http://www.saolao.go.th/system_files/198/3468b12d3096d1c1f74cac7251dbd5bb.pdf
   -  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ( ITA ข้อ 36)
       http://www.saolao.go.th/system_files/198/d5e387f03ff8e3023bff18a47fed4505.pdf
    -   แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ( ITA ข้อ 37 )
       http://www.saolao.go.th/system_files/198/f5361e15a101d9fb8407e0919a478bdc.pdf   
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA ข้อ 42)
        http://www.saolao.go.th/system_files/198/eb7fcb32d93022a434daf4639181d481.pdf
    -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA ข้อ 43)
        http://www.saolao.go.th/system_files/198/9f232090d99ea24dd6b33248c2055bed.pdf
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th