Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/5da75321d3c1243ea9ff7123d3bb126d.pdf
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/b2e9809918d8373b27eb09d4867f6d82.pdf
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/a0472081f1920581959d6bad46c9ee57.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/4dc593baa4598c7676d2d46e09a787e3.pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/e020702d44735288c5571818df9e97b4.pdf
- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/16280ebb6e9c0a99a71140d1c5db3fe0.pdf  
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/9c7a942b7a5694bc1a14df64997b590a.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/3149004e3c319a1d8b6303d52040171c.pdf
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/265d2077ed49a9e911407a80a2528604.pdf
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/044e66eeabdf626e3660c8dac6e09388.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/b74e4aa6c6d2dad549bc0ee7ed053612.pdf
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/0c9d2e37f115df1afb6c0e00aa2825f5.pdf
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/295eea9ef166158eb1a2dfa359eaf533.pdf
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/7d12ffbc6ff42e52422967d4427a5ab2.pdf
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/838b7064786930fe1576a46414ba2a00.pdf
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
  http://www.saolao.go.th/system_files/198/ed2ba693a54653d5d15b63ee1a89839f.pdf

ร่างข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf
http://www.saolao.go.th/system_files/198/76431d46c445f18dea2f0a67918df0f9.pdf
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕
http://www.saolao.go.th/system_files/198/0d00acc1839134366d28bc0ca9e6ecca.pdf
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2565
 http://www.saolao.go.th/system_files/198/f8eeaa69d6adbbcd2653b768a89ec228.pdf
    ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
     http://www.saolao.go.th/system_files/198/4d0f12d8fb53a7501e2b353ee5ef9c16.pdf  
    
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า พ.ศ. 2565
     http://www.saolao.go.th/system_files/198/0a90361fbdae884f8663203a80387c78.pdf
    ร่างข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕
     http://www.saolao.go.th/system_files/198/3c160b703b39baad96b964eca1a2e9d4.pdf
    ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    http://www.saolao.go.th/system_files/198/637533c2634282ea734faa184c37c8ee.pdf
    
    
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th