Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
     - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
     - สถานีอนามัยประจำตำบลเสาเล้า
     - สถานีพิทักษ์ป่าบ้านนาโก
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 11
                                                     
การคมนาคม
     - ถนน รพช.สายหนองริวหนัง-บ้านหนองไผ่ ระยะทาง 13 กิโลเมตร
     - ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากสภาพการใช้งานหนักโดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
     - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่ง
   
การโทรคมนาคม
     เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ยังขาดการบริการทางโทรศัพท์สาธารณะเป็นบางส่วน
   
การไฟฟ้า
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน การให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
     
การปะปา
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้งมี บางหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านแต่ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการ อีกทั้งยังไม่มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ามีโครงการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป 
    
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
     - ลำห้วย
     - สระน้ำ,หนองน้ำ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื้น
     - บ่อบาดาลโยก
     -  อื่นๆ  (ระบุ)

1 สาย (ห้วยลำหนองแสน)
9 แห่ง


4 แห่ง
28 แห่ง
29 แห่ง
- แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th