Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มีจำนวนประชากร 1,343 ครัวเรือน   
     - จำนวนประชากรทั้งหมด 5,747 คน แยกเป็นชาย 2,887 คน หญิง 2,860 คน
     - มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 198 คน/ตารางกิโลเมตร

 
การศึกษา
     1.โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล
          - โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์
          - โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา
          - โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
          - โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
          - โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา
          - โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
          - โรงเรียนบ้านหนองไผ่
     2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในวัด
      
สถาบันและองค์การทางศาสนา
     -  วัด/สำนักสงฆ์
    
การสาธารณสุข
     -  สถานีอนามัย ประจำหมู่บ้าน/ตำบล
     -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 
      
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     -  หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคำถาวร
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองโนทอง
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านโนนมีกิจ
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่
14 แห่ง
2 แห่ง(พัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6
1 แห่ง(กรมการศาสนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3


15 แห่ง


1 แห่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่
ร้อยละ 100


1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th