Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองกุงศรี ห่างจากอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 73 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปการบริการส่วนตำบลเสาเล้ามีเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
 
พื้นที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มีพื้นที่โดยประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,036 ไร่


อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเขื่อนลำปาว
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
เขื่อนลำปาว และเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำหนองแสน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี

สภาพภูมิประเทศ
      องค์การบริหารส่วนตำบลสาเล้า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดกับเขตเขื่อนลำปาว ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำไร่ ทำนา และการประมง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มี 3 ฤดูกาล
     - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนมาก
     - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
     - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมากแห้งแล้ง
    
จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
     - จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1-14
     - รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มี จำนวนครัวเรือน 1,283 ครัวเรือน แยกได้ดังต่อไปนี้
   
สภาพแวดล้อม
     - ด้านเศรษฐกิจ พื้นที่การรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมครบทุกหมู่บ้านเช่น กลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และหมู่บ้าน1-13 กลุ่มทำปลาร้า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าเกล็ดเต่า กลุ่มจักสาน กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มตัดเย็บผ้าอุตสาหกรรมเป็นต้น
     - ด้านแรงงาน มีการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็กและคนชรา


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th