Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองกุงศรี ห่างจากอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 73 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปการบริการส่วนตำบลเสาเล้ามีเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
 
พื้นที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มีพื้นที่โดยประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,036 ไร่


อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเขื่อนลำปาว
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
เขื่อนลำปาว และเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำหนองแสน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี

สภาพภูมิประเทศ
      องค์การบริหารส่วนตำบลสาเล้า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มติดกับเขตเขื่อนลำปาว ลักษณะดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำไร่ ทำนา และการประมง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มี 3 ฤดูกาล
     - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนมาก
     - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล
     - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมากแห้งแล้ง
    
จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
     - จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1-14
     - รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มี จำนวนครัวเรือน 1,283 ครัวเรือน แยกได้ดังต่อไปนี้
   
สภาพแวดล้อม
     - ด้านเศรษฐกิจ พื้นที่การรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมครบทุกหมู่บ้านเช่น กลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา และหมู่บ้าน1-13 กลุ่มทำปลาร้า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าเกล็ดเต่า กลุ่มจักสาน กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มตัดเย็บผ้าอุตสาหกรรมเป็นต้น
     - ด้านแรงงาน มีการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ กลับมาเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็กและคนชรา


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th