Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (25 ธ.ค. 2560)  
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (25 ธ.ค. 2560)  
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding จ้างก่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ... (04 ธ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) (03 ก.พ. 2557)
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬ... (03 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (28 มิ.ย. 2556)
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬ... (01 พ.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเล้า (14 ก.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,11 ตำบลเสาเล้า (14 ก.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5,9,11,12,14 ตำบลเสาเล้า (เพิ่มเติม) (09 มี.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5,9,11,12,14 ตำบลเสาเล้า (09 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็องค์ก... (30 พ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเสา... (08 ธ.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเล้า อำเภอหน... (08 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3 บ้านหนองไ... (18 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเสาเล้า จำนวน 14 หมู่บ้าน 14 โ... (31 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้... (31 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลเสา... (27 ก.พ. 2558)
โครงการก่อสร้างยกร่องพูนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง หมุ่ที่ 12,5 (07 ส.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า จำน... (06 ส.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาที่แก้ไข (04 ก.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ในเขต อบต.เสาเล้า (04 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th